Domů  Registrace

Služby v oblasti BOZP | ESA-CS s.r.o.

Služby v oblasti BOZP

Bezpečnost a ochrana zdraví při práci


Povinnosti zaměstnavatele na úseku BOZP

Zaměstnavatel je povinen zajišťovat a provádět úkoly v hodnocení a prevenci rizik možného ohrožení života nebo zdraví zaměstnance (dále jen "zajišťování úkolů v prevenci rizik") s ohledem na:

 • nebezpečí ohrožení bezpečnosti a zdraví zaměstnanců při práci ve všech oblastech činnosti zaměstnavatele    

 • základní znalosti a dovednosti zaměstnanců

 • počet zaměstnanců, jejich odbornou připravenost a jimi vykonávanou práci


Zaměstnává-li zaměstnavatel:

 • nejvýše 25 zaměstnanců, může zajišťovat úkoly v prevenci rizik sám, má-li k tomu potřebné znalosti

 • 26 až 500 zaměstnanců, může zajišťovat úkoly v prevenci rizik sám, je-li k tomu odborně způsobilý, nebo jednou nebo více odborně způsobilými osobami

 • více než 500 zaměstnanců, zajišťuje úkoly v prevenci rizik vždy jednou nebo více odborně způsobilými osobami


detail obrázku

Nabídka služeb BOZP:

 

 • zavedení systému BOZP
 • vyhodnocení rizik (identifikace a návrh stanovených opatření k jejich  eliminaci), soustavné vyhledávání a vyhodnocování rizik aktualizace Souboru vyhodnocení rizik;
 • zpracování kategorizace prací
 • zavedení systému BOZP
 • návrhy poskytování OOPP, mycích, čisticích a dezinfekčních prostředků, s ohledem na výskyt rizikových faktorů
 • zpracovaní potřebné dokumentace BOZP
 • účast při kontrolách z OIP, KHS, ČIŽP;
 • kontrola splnění opatření uložených OIP, KHS a ČIPZ;
 • informování o právních úpravách v oblasti BOZP;
 • šetření pracovních úrazů a nemocí z povolání, navrhování opatření proti opakování úrazů
 • provádění kontrol na ověření, zda zaměstnanci nejsou pod vlivem alkoholu nebo jiných omamných a psychotropních látek
 • pravidelní kontroly pracovišť, s vyhotovením záznamu o zjištěných nedostatcích a navrhovaných opatřeních
 • konzultační služby a poskytování odborné poradenské pomoci v oblasti BOZP včetně prevence rizik a hygieny práce;
 • účast na ročních prověrkách BOZP dle ust. §108/6 z.č. 262/2006 Sb.
 • návrhy na umístění bezpečnostních značek a značení dodání bezpečnostních značek a značení
 • dohled nad dodržováním termínů a lhůt pro provádění potřebných kontrol, zkoušek, revizí a údržby technických zařízení atd.
 • zprostředkování činností revizních a servisních techniků;
 • školení zaměstnanců v oblasti BOZP
 • školení vedoucích zaměstnanců v oblasti BOZP
 • provádění odborných školení (řidiči do 3,5 t; obsluhy manipulačních motorových vozíků; obsluhy jeřábů a jiných zdvihácích zařízení, vazači, obsluhy plynových zařízení do 50 kW, obsluhy tlakových nádob stabilních a tlakových nádob k přepravě plynů; pro práce na elektrických zařízení bez elektro kvalifikace, obsluhy křovinořezů, obsluhy ručních motorových pil)
 • odborné školení v první pomoci
 • součinnosti s odborovými organizacemi působícími u zaměstnavatele
 • součinnost s poskytovatelem pracovnělékařských služeb
 • součinnost s auditory
 • interní audity dle ČSN ISO 45001

  

ESA-CS s.r.o.
Písecká 325, 747 41 Hradec nad Moravicí

IČO: 03573931
DIČ: CZ03573931

e-mail: esa-cs@esa-cs.cz


Prohlížením webové prezentace souhlasíte s použitím cookies, které využíváme k analýze návštěvnosti.